Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

ESF IKVD logo ansamblis kraas.PumPurs

  Šajā mācību gadā Dricānu vidusskola turpina īstenot projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta ietvaros 13 izglītojamiem (11 Dricānu vidusskolas skolēniem un 2 Dricānu vidusskolas struktūrvienības Jaunstrūžānu pamatskolas skolēniem) 1.semestrī tika sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, uzlabots sekmības līmenis, mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Projekta aktivitātēs 1.semestrī bija iesaistīti 5 pedagogi un 13 skolēni, kuriem tika izstrādāts individuālais atbalsta plāns un individuālo konsultāciju grafiks. 2.semestrī visi priekšdarbi ir sagatavoti, lai varētu notikt individuālas konsultācijas 13 skolēniem un pie tiem pašiem pedagogiem.
  Projekts dod iespēju 1.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos: angļu valodā, ģeogrāfijā, Latvijas vēsturē, Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā, latviešu valodā.
  Skolēni, viņu vecāki un skolotāji darba rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinās zemu vērtējumu skaits.
  Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un sadarbību mūsu kopīgajā darbā – atbalstošās skolas vides veidošanā!

 

Informāciju sagatavoja PUMPURS programmas koordinatores
Sandra Saulīte, Silvija Laizāne

 

lp24.septembrī 7.klases skolēniem ESF projekta "Pumpurs" ietvaros bija iespēja doties uz Preiļiem. Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja 3 muzejus.  Leļļu muzejā bija iespēja iepazīties ar meistares Jeļenas Mihailovas veidotajiem darbiem - vairāk nekā 170 dažādām, unikālām lellēm. Savukārt Kaķu sētā skolēni varēja redzēt neskaitāmus kaķus -  no koka, no metāla, no porcelāna. Arī skolēni paši darbojās koka izdedzināšanas meistarklasē, radot interesantus atslēgu pakaramos. Preiļos  apmeklējām arī Metāla mākslas galeriju “Nester Custom”, kas pārsteidza ar oriģinalitāti, idejām un daudzveidīgo ekspozīciju. Paldies projekta koordinatoriem par lieliski pavadīto dienu!

7.klases audzinātāja Līga Augstkalne

ESF IKVD logo ansamblis kraas.PumPurs

  Jau ceturto gadu Dricānu vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta ietvaros izglītojamiem 1.semestrī ir sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Sakarā ar COVID-19 epidemioloģisko situāciju visā valstī 5.klases skolēni ir paspējuši saņemt visus ieplānotos atbalsta pasākumus, bet pārējie audzēkņi nesaņem visas konsultācijas. Projekta aktivitātēs 2.sem. iesaistīti 5 skolotāji un 7 skolēni, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. 2.semestrī visi priekšdarbi ir sagatavoti, lai varētu notikt individuālas konsultācijas tiem pašiem skolēniem un pie tiem pašiem pedagogiem, bet klātienē.
  Projekts dod iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos: angļu valodā, krievu valodā, Latvijas vēsturē, Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā.
  Skolēni, viņu vecāki un skolotāji darba rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinās zemu vērtējumu skaits.
  Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un sadarbību mūsu kopīgajā darbā – atbalstošās skolas vides veidošanā!

Projekta koordinatores
Aina Pelše, Sandra Saulīte

ESF IKVD logo ansamblis kraas. pumpurs

  Jau trešo gadu Dricānu vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas 5 pedagogi – angļu valodas, krievu valodas, Latvijas un pasaules vēstures, fizikas, matemātikas skolotāji - sniedz individuālās konsultācijas septiņiem 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu mācību priekšmeta apguvē. Pedagogi organizē nodarbības, balstoties uz skolēnu individuālajām vajadzībām.
  Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācībām saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi un valodas barjeru.
Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu.

Informāciju sagatavoja PUMPURS programmas koordinatore S.Saulīte.

ESF IKVD logo ansamblis kraas.PumPurs

  Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) mērķis - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.
  Projekts Dricānu vidusskolā darbojas jau trešo gadu. Projekta darbība tiek uzsākta 1.semestrī oktobrī, iesaistoties 7 pedagogiem, 14 skolēniem. Projekta darbība 2.semestrī tiek uzsākta februārī, iesaistoties 7 pedagogiem, 8 skolēniem. Projekta koordinatori darbu uzsāk mēnesi iepriekš. Daudzu mācību priekšmetu konsultācijas projektā ir vēlamas, nepieciešamas, bet nav iespējamas, jo nav iespējams pedagogiem samaksāt lielās slodzes dēļ. Darbietilpīgs ir projekta uzsākšanas process ar vienošanos, līgumiem, sarunām jau augustā. Mērķauditorija tiek apzināta, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, vecākiem. Konsultāciju mācību priekšmetus vidusskolēni izvēlas paši, apzinoties savas vājās puses, izjūtot nepieciešamību pēc papildus individuālām konsultācijām.
Riski, kuri tiek konstatēti iesaistītajiem skolēniem, ir saistīti ar mācību darbu. Izvērtējot riskus, tie ir pārsvarā saistīti ar grūtībām mācību satura apguvē, dažiem skolēniem valodas barjera, jo dzimtā valoda ir krievu valoda.
  Izglītojamajiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi - konsultācijas un konsultatīvais atbalsts.
  No 13.marta ārkārtas situācijas laikā valstī sakarā ar Covid 19 konsultācijas tiek pārtrauktas, jo notiek attālinātais mācību process. Projektā iesaistītie skolēni nav tik atbildīgi, motivēti, lai strādātu papildus patstāvīgi.
  Grūtības individuālā atbalsta plāna realizēšanas laikā:
- izglītojamais nevēlas apmeklēt konsultācijas;
- izglītojamais daudz neapmeklē mācību stundas, kavē slimības dēļ;
- konsultācijas nenotiek attālinātā mācību procesa laikā.
  Projekta darbības laikā grūtības mācību satura apguvē samazinājās 4 izglītojamajiem, nemainījās 4 izglītojamajiem 2.semestrī., palielinājās vārdu krājums, tika atkārtots mācību saturs individuāli, uzlabojās teikuma veidošanas prasmes svešvalodā, gramatikas likumu pielietojums, vārdu pareizrakstība.

 

Projekta koordinatore A.Pelše

ESF IKVD logo ansamblis kraas.PumPurs

2019./2020.m.g. 2.semestrī Dricānu vidusskola turpina darboties projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tā mērķis - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Mērķauditorija tiek apzināta, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, vecākiem.
Izglītojamajiem tiek nodrošinātas konsultācijas un sniegts konsultatīvs atbalsts.
Vecāki atbalsta savu bērnu dalību projektā, jo individuālās konsultācijas palīdz novērtēt savas spējas, rosina skolēnus izteikt savas domas, analizēt, secināt, ceļ skolēna pašapziņu. Skolas pedagogi pozitīvi vērtē šī projekta lietderību un ir gatavi atbalstīt riska grupā iekļautos skolēnus.
1.semestrī iesaistītie skolēni uzlabo mācību sasniegumus, daži pārvar valodas barjeru, kas mazina mācību satura apguves grūtības, palielinās vārdu krājums utt.
Tagad projektā tiek iesaistīti 8 skolēni.

 

Projekta koordinatore Z. Deksne