Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Description slide 1.
Description slide 2.
Description slide 3.
Description slide 4.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.
Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

 Dricānu vidusskolas video

 

  Dricānu vidusskola atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā. Dricānu skola uzsāk savu darbību 1895.gadā kā viengadīgā skola. Pakāpeniski tajā atklāja 6 klases. Tagad mācības notiek 1953.gadā uzceltajā skolas ēkā. Pirmās vidusskolas izlaidums bija 1955.gadā. Skolas garāžas uzbūvētas 1953.gadā. Mehāniskās darbnīcas, galdnieku darbnīcas - 1964.gadā. Skolai 1988.gadā ir uzcelta piebūve, kur tagad atrodas skolas internāts, ēdnīca, bibliotēka un sākumskolas klases. Šajā pašā gadā ir uzcelta arī katlu māja, tā nodrošina skolas, tās piebūves un skolotāju mājas apkuri. Jaunā sporta zāle uzcelta 2012.gadā.2014.-2015.gadā ir veikta skolas telpu rekonstrukcija un apkures sistēmas maiņa, skolas piebūves (internāts, ēdnīca, biblotēka) siltināšana un kosmētiskais remonts. 2016.gadā tika veiktas vidusskolas aktu zāles remonts (nesošo siju nomaiņa), 1. stāva centrālās daļas kosmētiskais remonts. 1. Gada remonts un 2017. gada sākumā kosmētiskais tika veikts kabinetos ( latviešu valodas un literatūras, mūzikas kabinetos, skolotāju istabā, lietvedes un direktores kabinetā). 2018.gada veikts darbs pie skolas pamatu nostiprināšanas. 2019. gadā veikts kosmētiskais remonts skolas pirmā stāva gaitenī.

   Dricānu vidusskolā tiek piedāvātas 4 licencētas programmas:

 •  Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011111).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  ( kods 21015811).

  

   Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Kvalificēts pedagoģiskais un atbalsta personāls;
 • Piemērotas, daudzveidīgas izglītības un interešu izglītības programmas;
 • Individuāla pieeja skolēnu sasniegumu izaugsmei;
 • Mūsdienīga, sakopta skolas vide (mācību kabineti, IT, sporta bāze, rotaļu un strītbola laukums);
 • Pedagoga-karjeras konsultanta pakalpojumi;
 • Iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus un darboties skolēnu mācību uzņēmumos;
 • Labiekārtots internāts;
 • Sakārtots skolēnu pārvadājumu tīkls.
 • Iespēja bez maksas iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.
   

   Dricānu vidusskolā ir labvēlīga vide, kur izglītojamais veido savas vērtības, zināšanas,prasmes, attieksme pret sevi, Latviju un apkārtējo pasauli. Skolai ir ļoti izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, skola atrodas Rēzekne – Balvi, Rēzekne – Strūžāni krustojumā. Dricānu pagastā dzīvo 897 iedzīvotāji, pagasta teritorija – 10328,3 ha. Veselības aprūpi veic 2 feldšeru vecmāju punkti, kā arī privātpraksi praktizējoši ģimenes ārsti. Ļoti laba sadarbība skolai ir ar Dricānu KN, ciema bibliotēku, baznīcu.

   Skolā mācās skolēni no Rēzeknes novada pašvaldības, pamatā no Dricānu pagasta pārvaldes, bet ir arī skolēni no: Gaigalavas pagasta pārvalde, Strūžānu pagasta pārvalde,Audriņu pagasta pārvalde, Rikavas pagasta pārvalde, Nagļu pagasta pārvalde, Kantinieku pagasta pārvaldes, Rēzeknes pilsēta.

   Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mērķus ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartu un valsts izglītības vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto sasniegšanu. Sekmē skolēnā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolas himna
/ Antons Matvejāns /


Ko meklē, draugs, gaiteņos klusos?
Tik domīgs Tavs mulsušais skats…
Vai soli pa solītim dzīvē
No šejienes nesāki pats?

Piedz. Ļauj atmiņu gunskuram liesmot,
Ļauj svecītes liesmiņai degt,
Un Dricānu pakalnos dziesmai /
Kā miglai ļauj palagus segt. / 2x

Tev Krācītes ievziedu kalni
Par Siguldu krāšņāki šķiet,
Un pavasars, ilgas un nemiers
Caur ikdienu blakus Tev iet.

Piedz. Ļauj atmiņu gunskuram liesmot…

Lai iededzam sveces, lai dziedam
Par nākotnes sapņiem šobrīd,
Un skolai paldies šodien sakām,
Tu gaidi mūs atnākam rīt!

Piedz. Ļauj atmiņu gunskuram liesmot…